1. Definities:

Programma: LXRY TV, het televisieprogramma dat LXRY TV produceert in opdracht van SBS6, de zender waarop LXRY TV wordt uitgezonden.
Sponsor: degene die door een financiële en/of een bijdrage in natura LXRY TV sponsort.

2. Algemene bepalingen
I. LXRY TV produceert in 2015 een reeks van 14 afleveringen, de eerste uitzending zal worden uitgezonden op 20 september 2015. De uitzendingen van het Programma zullen plaatsvinden wekelijks op zondag in het timeslot van circa 11.00 uur tot en met circa 11.30 uur op SBS6. Het Programma heeft een lengte van circa 25 minuten netto per aflevering. Het Programma wordt herhaald op dinsdagavond om circa 0.30 uur op SBS6.
II. Het (voorlopige) uitzendschema van het Programma geldt onder voorbehoud van wijzigingen, waaronder zenderwijzigingen. Mochten er wijzigingen in de programmering plaatsvinden, dan zal de Sponsor hierover door LXRY TV op de hoogte worden gesteld. Indien het uitzendtijdstip en/of de zender wordt gewijzigd blijft de sponsorovereenkomst onverkort van kracht inclusief de daarin (mogelijk) opgenomen betalingsverplichting.
III. De creatieve invulling van het Programma en de Sponsoritems zal worden vastgesteld door het redactieteam van LXRY TV. De eindredactie en eindverantwoordelijkheid van het Programma berust te allen tijde bij het programmamanagement van de zender waarop het Programma zal worden uitgezonden.
IV. Indien en voor zover in het Programma redactionele aandacht aan de producten of diensten van de Sponsor mocht worden besteed, zal dit door de redactie van het Programma uitsluitend op een neutrale en natuurlijke manier geschieden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid VI: 1 x tonen van het merk of het logo, 1 x noemen van het merk. Er mag in het programma enkel worden verwezen naar de Programmawebsite LXRYTV.nl, en niet direct naar de url van de Sponsor.
V. In geval de redactie gebruik wil maken van de deskundigheid van een medewerker van de Sponsor, dan zal door middel van een ondertitel, de naam van de betreffende persoon worden vermeld en de functie die hij of zij bekleedt. De medewerker zal zich ten dienste van het Programma opstellen en slechts algemene informatie (zonder in de wijvorm te spreken) mogen geven. Daarbij zal de medewerker in geen geval promotie of aanprijzingen ten aanzien van de producten en/of diensten van de Sponsor doen.
VI. De uitzendingen van het Programma zullen uitsluitend worden uitgevoerd conform de geldende Mediarechtelijke wet- en regelgeving op het gebied van reclame en sponsoring. Deze normen houden onder meer in dat tijdens de uitzendingen van het Programma geen producten en/of merken van de Sponsor of eventuele andere sponsors mogen worden aangeprezen, noch op een, gezien de aard en de context van het Programma, overdreven of overdadige wijze, tonen en/of noemen van de producten en/of diensten en/of de Sponsor.

3. Sponsor items op locatie
I. LXRY TV bepaalt bij uitsluiting de duur van het (mogelijke) Sponsor item dat wordt uitgezonden in het Programma. Dat kan langer of korter zijn dan de minuten die zijn opgenomen in de overeenkomst. Welke minuten altijd een indicatie betreffen en is afhankelijk van de redactionele inhoud van het Programma.
II. LXRY TV bepaalt bij uitsluiting in welke aflevering het (mogelijke) Sponsor item wordt uitgezonden en heeft ten alle tijde het recht om het (mogelijke) Sponsor item in een eerdere of latere aflevering van het Programma uit te zenden.
III. LXRY TV maakt ten behoeve van het (mogelijke) Sponsor item een afspraak met de Sponsor om op locatie dit item te filmen. Sponsor heeft het recht om deze afspraak één keer te verzetten. Indien Sponsor meer dan één keer de afspraak wenst te verzetten, behoudt LXRY TV zich het recht voor om het (mogelijke) Sponsor item niet meer in het draaischema van het Programma in te passen en kan LXRY TV vervolgens niet meer garanderen dat het (mogelijke) Sponsor item gedraaid en uitgezonden kan worden. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Sponsor zoals opgenomen in de Sponsorovereenkomst overigens onverlet.
IV. LXRY TV heeft een halve draaidag voor het filmen van een (mogelijk) Sponsor item op locatie. Opname gebeurt op één draailocatie in Nederland. Indien Sponsor wenst dat er op meerdere locaties gefilmd wordt en/of op een locatie buiten Nederland, dan komen de extra productiekosten voor rekening van de Sponsor. Deze (mogelijke) extra productiekosten worden rechtstreeks door LXRY TV in rekening gebracht bij de Sponsor.

4. Internetsite
I. LXRYTV.nl is een Programma-ondersteunende website die de kijker informeert over het Programma, de uitzendtijden en de rol van Sponsoren. De website bevat uitsluitend redactionele informatie en daarnaast kunnen kijkers op de website informatie lezen over de diensten en/of producten die in het Programma te zien zijn.
II. Gedurende de looptijd van het Programma zal er een link op LXRYTV.nl worden geplaatst naar een door de Sponsor te bepalen pagina op een website van de Sponsor.

5. Financiële condities
I. De Sponsor zal de facturen steeds aan LXRY TV voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
II. Indien de factuur geen betalingstermijn bevat of indien de datum van de factuur niet vaststaat, moet de betaling binnen 30 dagen na ontvangen van de diensten (of prestatie) worden voldoen.
III. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Sponsor automatisch in verzuim. Vanaf de dag van verzuim is Sponsor een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand wordt berekend. Indien Sponsor jegens LXRY TV in verzuim is, is hij verplicht LXRY TV de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
6. Verzekering
Materialen van Sponsor en/of derden, alsmede transport, vertraging, verlies, diefstal, schade en waardevermindering daarvan, persoonlijk letsel en gevolgschade zijn niet door de verzekering van LXRY TV gedekt. LXRY TV adviseert Sponsor nadrukkelijk de hiervoor benodigde verzekeringen zelf af te sluiten.

7. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening en eindigt een week na de eerste uitzending van de laatste aflevering van de betreffende serie van het Programma, behoudens de bepalingen die uit hun aard de strekking hebben van kracht te blijven na uitvoering van de overeenkomst.

8. Annulering Sponsor
Na ondertekening van de sponsorovereenkomst is de Sponsor sowieso verplicht het item af te nemen. Mocht de Sponsor het item(s) niet voor de afgesproken uitzenddatum kunnen realiseren en of afnemen dan is LXRY TV bevoegd om 100% van de totale som zoals overeengekomen in de sponsorovereenkomst in rekening te brengen.
9. Rechten
I. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Programma en de in artikel 4 genoemde website (waaronder begrepen auteurs- en merkrechten) berusten volledig bij LXRY TV. Eventuele inkomsten uit exploitatie van het Programma en de website komen toe aan LXRY TV.
II. Het is de Sponsor in principe toegestaan om het voor het Programma (mogelijk) geproduceerde Sponsor-item gedurende één jaar voor commerciële en/of andere doeleinden rechtenvrij te gebruiken, tenzij dit in strijd zou zijn of komen met de (mediarechtelijke) wet- en regelgeving en/of de door LXRY TV met SBS gemaakte afspraken. Het is de Sponsor niet toegestaan om dit geluids- en beeldmateriaal voor commerciële en/of andere doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LXRY TV Sponsor vrijwaart LXRY TV volledig voor aanspraken en/of schade van derde(n) ter zake het gebruik door Sponsor van dit geluids- en beeldmateriaal.
III. Het is de Sponsor uitdrukkelijk niet toegestaan om het voor het Programma (mogelijk) geproduceerde Sponsor-item te gebruiken ten behoeve van uitzending in een ander televisieprogramma.
IV. De Sponsor garandeert dat voor zover zij concrete voorstellen doet ter zake van de inhoud van het Programma en/of geluids- en beeldmateriaal, logo’s, (andere) producten of door haar ter beschikking gestelde personen, zoals genoemd in artikel 2 lid V, aanlevert, het voorgestelde en aangeleverde niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een derde(n) toebehorend auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom en ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden, en vrijwaart LXRY TV en SBS voor (schade)claims en/of andere aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of uitzending daarvan en daaruit voortvloeiende schade.

10. Publiciteit
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LXRY TV en SBS is het de Sponsor niet toegestaan in haar uitingen naar LXRY TV en/of het Programma en/of SBS te verwijzen.

11. Overige bepalingen
I. Wijziging van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk en door de daartoe bevoegde personen worden overeengekomen.
II. Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen, uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij waarop de informatie betrekking heeft aan een derde ter beschikking te stellen.
III. Het is partijen niet toegestaan enigerlei rechten en/of verplichtingen die uit de onderhavige overeenkomst voortvloeien, aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
IV. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
V. Alle geschillen die direct of indirect verband houden met het in deze overeenkomst bepaalde zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter te Amsterdam.

1. Definitions
Programme: LXRY TV, the television programme that LXRY TV produces on the instructions of SBS6, the channel on which LXRY TV is broadcast.
Sponsor: the party that sponsors LXRY TV by means of a financial and/or non-monetary contribution.
2. General provisions
I. In 2015, LXRY TV is producing a series of 14 episodes, the first of which will be broadcast on 20 September 2015. The Programme will be broadcast weekly on Sundays in the approximate 11 a.m. to 11:30 a.m. time slot on channel SBS6. The net length of each episode of the Programme is around 25 minutes. The Programme will be repeated on Tuesday nights at around 00:30 on SBS6.
II. The (provisional) broadcasting schedule of the Programme is subject to change, including channel changes. LXRY TV must inform the Sponsor of any programming changes. The sponsor agreement, including any payment obligation included therein, will remain fully in force if the broadcasting time and/or channel is changed.
III. The editorial team of LXRY TV determines the creative content of the Programme and the Sponsor items. The final editing of and final responsibility for the Programme rests at all times with the programme management of the channel on which the Programme will be broadcast.
IV. If and insofar as editorial attention must paid to the Sponsor’s products or services in the Programme, the editors of the Programme will attend to this exclusively in a neutral and natural manner, all with due observance of the provisions of Article 2, paragraph VI: 1 x display of the trademark or logo, 1 x mention of the trademark. Reference may be made in the Programme only to the Programme website LXRYTV.nl, and not directly to the Sponsor’s URL.
V. If the editors wish to make use of the expertise of one of the Sponsor’s employees, the name of that person and his/her position will be mentioned by means of a subtitle. The employee must act in the interests of the Programme and may only give general information (without speaking in the plural ‘we’ form). The employee may also not promote or advertise the Sponsor’s products and/or services under any circumstances.
VI. The Programme will be broadcast solely in accordance with the applicable media laws and regulations in the area of advertising and sponsorships. Among other things, these rules entail that no products and/or trademarks of the Sponsor or of any other sponsors may be advertised nor may the products and/or services and/or the Sponsor be shown and/or mentioned in an exaggerated or excessive manner, given the nature and context of the Programme.
3. Sponsor items on location
I. LXRY TV solely determines the period of time for which any Sponsor item is broadcast in the Programme. This may be longer or shorter than the number of minutes specified in the agreement, which is always indicative and depends on the editorial content of the Programme.
II. LXRY TV solely determines the episode in which any Sponsor item is to be broadcast and is entitled to have it broadcast in an earlier or later episode of the Programme.
III. LXRY TV will make an appointment with the Sponsor to film any Sponsor item on location. The Sponsor is entitled to reschedule this appointment once. If the Sponsor wishes to reschedule the appointment more than once, LXRY TV reserves the right not to include any given Sponsor item in the shooting schedule of the Programme and can then no longer guarantee that any such Sponsor item can be shot and broadcast. This will not affect the Sponsor’s payment obligations as set out in the Sponsorship Agreement.
IV. LXRY TV has a half-day of shooting to film any Sponsor item on location. Recording is done on a shooting location in the Netherlands. If the Sponsor wishes for filming to be done at several locations and/or at a location outside the Netherlands, it must pay the additional production costs. LXRY TV will charge any such additional production costs directly to the Sponsor.
4. Website
I. LXRYTV.nl is a support website for the Programme that informs viewers about the Programme, the broadcasting times and the role of Sponsors. The website only contains editorial information, while viewers can also find information about the services and/or products that appear in the Programme.
II. During the Programme, a link will be placed on LXRYTV.nl to a website page of the Sponsor to be determined by the Sponsor.
5. Financial conditions
I. The Sponsor must always pay the invoices to LXRY TV within the payment period specified on the invoice.
II. If the invoice does not specify a payment period or if the date of the invoice is not certain, payment must be made within 30 days of receipt of the services (or performance rendered).
III. Once the payment period expires, the Sponsor is automatically in default. From the date of default, the Sponsor owes default interest of 1% a month, to be calculated until the date of payment in full, for which purpose part of a month is calculated as a full month. If the Sponsor is in default towards LXRY TV, it is liable to pay LXRY TV’s extrajudicial and judicial costs in full.
6. Insurance
Materials of the Sponsor and/or third parties, as well as the transport, delay, loss, theft, damage and depreciation thereof, personal injury and consequential damage are not covered by LXRY TV’s insurance. LXRY TV expressly recommends that the Sponsor takes out its own insurance for this purpose.
7. Term of the agreement
This agreement enters into force after it is signed and ends one week after the first broadcast of the last episode of the relevant series of the Programme, with the exception of those provisions which are intended by their nature to remain in force after the performance of the agreement.
8. Cancellation of the Sponsor
After signing the sponsorship agreement, the Sponsor is obliged to purchase the item in any case. If the Sponsor is unable to create and/or purchase the item(s) before the agreed broadcasting date, LXRY TV will be entitled to charge 100% of the total sum as agreed in the sponsorship agreement.
9. Rights
I. All intellectual property rights to the Programme and the website referred to in Article 4 (including copyright and trademarks) vest entirely in LXRY TV. LXRY TV is entitled to any income from running the Programme and the website.
II. The Sponsor is permitted, in principle, to use any Sponsor item produced for the Programme for commercial and/or other purposes for a period of one year on a royalty-free basis, unless this is or could be contrary to media law and regulations and/or the arrangements made by LXRY TV with SBS. The Sponsor may not use this audio and visual material for commercial and/or other purposes without the prior, express and written consent of LXRY TV. The Sponsor fully indemnifies LXRY TV against any third-party claims and/or damage in relation to its use of this audio and visual material.
III. The Sponsor is expressly not permitted to use any Sponsor item produced for the Programme for broadcasting in another television programme.
IV. The Sponsor warrants that insofar as it makes concrete proposals for the content of the Programme and/or audio and visual material, logos, other products, or provides people as referred to in Article 2, paragraph V, that which is proposed or provided does not contravene any copyright or other intellectual or industrial property rights of third parties and is not otherwise unlawful towards third parties. It moreover indemnifies LXRY TV and SBS against third-party claims for compensation and/or other claims in relation to the use and/or broadcasting thereof, as well as the ensuing damage.
10. Publicity
The Sponsor is not permitted to refer in its communications to LXRY TV and/or the Programme and/or SBS without the prior written consent of LXRY TV and SBS.
11. Other provisions
I. Amendments or additions to this agreement are valid only if and insofar as they are in writing and have been agreed by the persons who are authorised for that purpose.
II. The parties undertake to use all confidential information that they have obtained in relation to this agreement only in accordance with the terms and conditions of this agreement and not to disclose this information to a third party without the prior written consent of the party to which the information relates.
III. The parties are not entitled to assign any rights and/or obligations that arise from this agreement to a third party, unless the other party has given its prior written consent.
IV. Dutch law applies to this agreement.
V. All disputes relating directly to indirectly to the provisions of this agreement must be submitted exclusively to the court in Amsterdam that has jurisdiction by reason of the dispute.

Algemene Voorwaarden Masters of LXRY 2014

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden Beursdeelname Masters of LXRY (hierna genoemd: ‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder ‘Beurs’: Masters of LXRY; ‘Organisator: LXRY Media Group B.V., ‘Exposant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de Organisator onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst; ‘Overeenkomst’: de tussen Organisator en Exposant gesloten overeenkomst ter zake van deelname aan de Beurs, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop; ‘Expositieruimte’: Amsterdam RAI complex, Europaplein, Amsterdam.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Organisator en Exposant. De toepasselijkheid van enige specifieke of algemene voorwaarden of bedingen van Exposant of derden wordt door Organisator uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Algemeen
De Beurs vindt plaats op 11, 12, 13, 14 en 15 december 2014 in de Amsterdam RAI, Europaplein, Amsterdam. Op donderdag 11 december 2014 vindt de officiële opening van de Beurs plaats, op deze dag is de Beurs geopend van 20.00 tot 01.00 uur. De beurs is op vrijdag 12 en zaterdag 13 december geopend van 13.00 tot 22.00 uur, zondag 14 december van 11.00 tot 21.00 uur en maandag 15 december van 12.00 tot 19.00 uur.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Organisator een aanmelding van Exposant voor deelname aan de Beurs schriftelijk aanvaardt. Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om na inschrijving deelname aan de Beurs te weigeren, zonder opgaaf van redenen en zonder dat daaruit enige aanspraak voor de inschrijver kan ontstaan.

Artikel 5 – Verplichtingen van Organisatie
Organisator draagt zorg voor de voorbereiding en organisatie van de Beurs, het verzorgen van publiciteit omtrent de Beurs, de huur van de Expositieruimte, beveiliging, de aanwezigheid van een secretariaat en het (doen) leveren van standaard standruimtes. Uitsluitend de Organisator wijst aan de Exposant een standruimte toe in de Expositieruimte, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wensen van Exposant. Organisator behoudt zich het recht voor om aan Exposant een grotere of kleinere standruimte toe te kennen dan om toewijzing waarvan Exposant heeft verzocht, zonder dat daaruit enige aanspraak van Exposant kan ontstaan.

Artikel 6 – Verplichtingen van Exposant
Exposant zal de deelnemingssom voldoen overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in artikel 11. Exposant dient de gehuurde

standruimte tijdig in te richten en af te breken overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in artikel 7. Exposant zal de aan hem toegewezen standruimte uitsluitend voor expositiedoeleinden gebruiken; gedurende de openingstijden van de Beurs toezicht op zijn stand houden of doen houden; binnen de toegewezen standruimte geen goederen tentoonstellen onder de naam van derden en/of promotiematerialen van derden tonen en/of verspreiden; buiten de toegewezen standruimte op geen enkele wijze exposeren, promotionele activiteiten doen plaatsvinden en/of handel drijven in de ruimste zin van het woord; de aanwijzingen van Organisator en haar staf en het beveiligingspersoneel opvolgen. Exposant draagt er zorg voor dat de inrichting van de stand en de door hem tentoongestelde goederen en diensten in overeenstemming zijn met alle relevante wet- en regelgeving, waaronder onder meer toepasselijke brandveiligheidsvoorschriften, gemeentelijke verordeningen en huishoudelijke reglementen van de Expositieruimte.

Organisator behoudt zich het recht voor Exposant op te dragen, indien nodig, de inrichting van zijn stand te wijzigen, hetzij in het belang van de Beurs, hetzij vanwege voornoemde wet- en regelgeving. Organisator is gerechtigd om, indien nodig, wijzigingen aan de stand te laten uitvoeren door de door Organisator gecontracteerde standbouwfirma. Exposant is verantwoordelijk voor de bijkomende kosten hiervan. Exposant is verantwoordelijk voor het gedrag van alle door hem aangestelde of onder zijn toezicht werkende personen. Organisator is gerechtigd eenieder uit de Expositieruimte te verwijderen die de orde en rust in gevaar brengt of dreigt te brengen, of die de algemeen aanvaarde normen van fatsoenlijk gedrag en goede manieren overtreedt, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Organisator.

Organisator en haar staf en leden van de bewakingsdienst hebben te allen tijde vrije toegang tot alle standruimten teneinde controle uit te oefenen of werkzaamheden te verrichten in het belang van de Beurs. Indien tijdens of voor de Beurs gerede twijfel ontstaat omtrent de herkomst respectievelijk eigendom van een voorwerp, verplicht Exposant zich het betreffende voorwerp op te laten slaan in een door organisator aangewezen, afgesloten ruimte, teneinde uitsluitsel te verkrijgen omtrent de herkomst respectievelijk eigendom daarvan. Exposant verleent in een dergelijk geval alle medewerking teneinde onwelkome publiciteit voor de Beurs en/of organisator zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 7 – Tijdschema opbouw / demontage
De Expositieruimte is geopend voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede voor het binnenbrengen van tentoonstellingsmaterialen op woensdag 10 december 2014 van 8.00 tot 22.00 uur en donderdag 11 december 2014 vanaf 8.00 tot 13.00 uur, tenzij anders overeengekomen. De stands dienen op donderdag 11 december 2014 om 13.00 uur volledig te zijn opgebouwd en ingericht. Verwijderen van de tentoonstellingsmaterialen alsmede het demonteren en afvoeren van de

stands dient te geschieden op maandag 15 december 2014 vanaf 19.45 uur en op dinsdag 16 december 2014 van 8.00 tot 18.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
Indien Exposant bovenstaande termijnen niet nakomt, behoudt organisator zich het recht voor passende maatregelen te treffen, waaronder onder meer ontzegging van deelname aan de Beurs en het demonteren en afvoeren van de stand op kosten van de exposant.

Artikel 8 – Annulering door Organisator
Organisator kan om zwaarwegende redenen, zulks ter hare beoordeling, de Beurs annuleren, verplaatsen en/of uitstellen, door middel van een mondelinge en/of schriftelijke opzegging en/of mededeling aan Exposant. In geval van verplaatsing en/of uitstel is exposant hieraan gebonden, tenzij de exposant per aangetekende brief binnen twee weken na kennisgeving de overeenkomst opzegt. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel door Exposant en/of derden als gevolg van de annulering, verplaatsing en/of uitstelling geleden en nog te lijden schade. In geval van annulering zal organisator de op het moment van annulering reeds door Exposant voldane deelnemingssommen aan Exposant restitueren, met dien verstande dat organisator zoveel pro rata bedragen kan inhouden als nodig zijn om tot het moment van annulering ontstane kosten in het belang van de Beurs te dekken. In geval van overmacht geldt het bepaalde in artikel 15 en kan door Exposant geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds voldane deelnemingssommen. Organisator adviseert Exposant er zorg voor te dragen dat een annuleringsclausule is opgenomen in de eigen verzekering.

Artikel 9 – Annulering door Exposant
Exposant heeft tot zes maanden voor opbouw van de Beurs, 11 juni 2014, het recht om zijn deelname aan de Beurs te annuleren, met opgaaf van redenen. In dit geval dient door Exposant 25% van de totale deelnamesom te worden voldaan aan Organisator. Bij annulering tot vier maanden voor opbouw van de Beurs, 11 augustus 2014, dient door de Exposant 75% van de totale deelnamesom te worden voldaan. Bij annulering na 11 augustus 2014 dient 100% van de totale deelnamesom door de Exposant te worden voldaan aan Organisator. Bij de annulering dient de annulerings fee per direct te worden voldaan met een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 10 – Prijzen
Alle prijzen en overige tarieven van organisator zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW). In de deelnemingssom zijn begrepen de kosten van de standruimte, de huur van de expositieruimte en schriftelijk overeengekomen extra’s. Niet in de deelnemingssom zijn begrepen overige kosten als transport, laden, lossen en plaatsen van de materialen van exposant; reis- en verblijfskosten van de standbezetting; extra inrichting van de stand met bijvoorbeeld meubilair, vitrines, decoraties en extra verlichting. Organisator is gerechtigd de stijging van onder meer kostprijsfactoren aan exposant door te berekenen middels een tariefverhoging. Indien een dergelijke tariefsverhoging wordt doorberekend binnen drie maanden na het sluiten van een overeenkomst heeft de exposant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 11 – Betaling
Tegelijk met de schriftelijke bevestiging van deelname ontvangt exposant een schriftelijke bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken.
Exposant zal zich nadrukkelijk houden aan de gemaakte afspraken. Uiterlijk veertien weken voor de Beurs, of zoveel eerder als door organisator wordt voorgeschreven, ontvangt Exposant een factuur of laatste deelfactuur voor de totale deelnemingssom. Deze factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Wordt minder dan veertien weken vóór de opening van de Beurs ingeschreven, dan ontvangt exposant tegelijk met de schriftelijke bevestiging van deelname een factuur voor de volledige deelnemingssom. Deelnamesom dient door exposant binnen vijf dagen te worden voldaan waarbij de deelnamesom binnen vijf dagen op rekening van organisator dient bijgeschreven te zijn.

Indien de volledige deelnamesom één maand voor opbouw van de Beurs, 11 november 2014, niet op de rekening van organisator is bijgeschreven, dient betaling alsnog te worden voldaan en wordt deelname uitgesloten.

Alle aan organisator verschuldigde bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. exposant heeft verder geen recht om enige betalingsverplichting jegens organisator op te schorten. Organisator is gerechtigd exposant de toegang tot de Beurs te ontzeggen totdat volledige betaling door exposant heeft plaatsgevonden. Door het verstrijken van de betalingstermijn is exposant automatisch in verzuim. Exposant is over alle bedragen die niet uiterlijk één maand, 11 november 2014, vóór de opbouw van de Beurs zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand wordt berekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien exposant jegens organisator in verzuim is, is hij verplicht organisator de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door exposant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 200,- per keer. Deze bepaling kan ook worden ingeroepen wanneer organisator slechts een enkele herinnering, ingebrekestelling en/of aanmaning heeft verstuurd of heeft doen versturen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Organisator
Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit enig handelen of nalaten van organisator en/of haar ondergeschikten of onder haar toezicht staande derden gedurende opbouw, afbraak en looptijd van de Beurs, of die anderszins verband houdt met de Beurs. Onder het vorenstaande zijn met name begrepen verlies, diefstal of beschadiging van materialen van exposant of derden; schade als gevolg van stroomonderbrekingen, stroomvariaties en onderbreking in verwarming en verlichting; enig letsel dat exposant of derden is overkomen of toegebracht in het kader van de Beurs; gevolgschade van exposant of derden, daaronder begrepen vertragingsschade, bedrijfsschade, vermogensschade en immateriële schade. Evenmin is organisator aansprakelijk voor de inhoud van de boodschap die door exposant tijdens de Beurs wordt uitgedragen.
Mocht de organisator toch onverhoopt aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van organisator jegens exposant te allen tijde beperkt tot maximaal twintig procent van het bedrag van de overeengekomen deelnemingssom.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Exposant
Exposant is aansprakelijk voor alle schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit enige handelen of nalaten van exposant en/of zijn ondergeschikten of onder zijn toezicht staande derden gedurende opbouw, afbraak en looptijd van de Beurs, of die anderszins verband houdt met de Beurs. Onder het vorenstaande is met name begrepen de schade toegebracht aan standmaterialen en/of het letsel toegebracht aan personen gedurende genoemde periode in de expositieruimte.

Artikel 14 – Vrijwaring
Exposant vrijwaart organisator voor aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen vergoedingen van schade, kosten of rente. Meer in het bijzonder vrijwaart exposant organisator voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op het gebruik door organisator van door exposant verstrekt tekst- en/of beeldmateriaal, daaronder begrepen aanspraken van derden inzake (beweerdelijk inbreuk op) intellectuele eigendomsrechten en/of voorschriften met betrekking tot het maken van reclame. Tevens vrijwaart exposant organisator voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook met betrekking tot verlies, diefstal of waardevermindering van goederen en/of schade en/of letsel toegebracht aan personen, welke in verband staan met de Beurs.

Artikel 15 – Overmacht
Indien organisator door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens exposant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting voor de duur van de overmachttoestand opgeschort. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van organisator onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens exposant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van organisator kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), stakingen, niet-nakoming door leveranciers van wie organisator bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is (waaronder begrepen de exploitant van de Expositieruimte en het standbouwbedrijf), inbraak en telecommunicatiestoringen. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie die rechtvaardigt.

Artikel 16 – Verzekering
Materialen van exposant en derden, alsmede transport, vertraging, verlies, diefstal, schade en waardevermindering daarvan, persoonlijk letsel en gevolgschade zijn niet door de verzekering van organisator gedekt. Organisator adviseert exposant nadrukkelijk hiervoor de benodigde verzekeringen zelf af te sluiten.

Artikel 17 – Verzuim / ontbinding
Indien exposant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is organisator gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door exposant voldoende zeker is gesteld; en/of de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden zonder dat restitutie van bepaalde facturen plaatsvindt. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van exposant, zal de overeenkomst met exposant van rechtswege zijn ontbonden.

Artikel 18 – Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen en aanvullingen op enige bepalingen in een overeenkomst en/of voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door organisator zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 19 – Overdracht van rechten
Het is organisator te allen tijde toegestaan de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Exposant is hiertoe slechts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

1. Definities
1.1 Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Opdracht plaatst bij LXRY Media Group BV;
1.2 Advertentie: de reclame uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder;
1.3 Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen LXRY Media Group BV en Adverteerder of Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten;
1.4 Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;
1.5 Advertorial: reclame uiting of -boodschap met een redactioneel en commercieel karakter;
1.6 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Advertentie Voorwaarden 2013;
1.7 Diensten: de door LXRY Media Group BV aan Adverteerder op basis van de Opdracht te leveren diensten. Onder de Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in een magazine, op een Website of via een ander medium van LXRY Media Group BV, dan wel een medium waarbij LXRY Media Group BV gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website, een magazine of ander medium, de sponsoring van door LXRY Media Group BV georganiseerde evenementen;
1.8 Digitale Diensten: de door LXRY Media Group BV online te leveren diensten, waaronder in ieder geval het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites of een ander medium op een Website.
1.9 Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie;
1.10 Inleverdatum: uiterste datum waarop LXRY Media Group BV nog druk gereed materiaal van Adverteerder voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert;
1.11 Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Adverteerder met LXRY Media Group BV een Advertentiecontract sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;
1.12 Opdracht: de opdracht tot verlening van Diensten;
1.13 Opdrachtgever: Adverteerder en of het Mediabureau;
1.14 Partijen: Opdrachtgever en LXRY Media Group BV tezamen;
1.15 Plaatsingskosten: de door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten;
1.16 LXRY Media Group BV (hierna genoemd: ‘LMG’): de navolgende tot de LXRY Media Group BV behorende vennootschappen: LXRY Media Group BV, gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te (1182 AL) Amstelveen, aan de Burgemeester A. Colijnweg 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 57446601,
1.17 Sluitingsdatum: uiterste datum waarop LXRY Media Group BV nog Opdrachten van Adverteerder voor specifieke te leveren Diensten accepteert;
1.18 Website: een door LXRY Media Group BV aangeboden website, mobiele website, applicatie of ander digitaal medium dat LXRY Media Group BV bezit en/of exploiteert;

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen LMG en Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van het Advertentiecontract tussen LMG en Opdrachtgever.
2.2 LMG heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Advertentiecontracten. Met het geven van nieuwe Opdrachten (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen LMG en Opdrachtgever worden afgeweken.
2.4 LMG wijst de toepassing van enige (algemene) Voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
2.5 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, het Advertentiecontract en/of andere Voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt tussen deze Voorwaarden de volgende rangorde. Het Advertentiecontract prevaleert boven de Algemene Voorwaarden, welke op hun beurt prevaleren boven eventuele andere van toepassing verklaarde Voorwaarden.

3. Aanbod en totstandkoming
3.1 Het Advertentiecontract komt tot stand door een schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door LMG verstrekte schriftelijke contract of door een mondelinge acceptatie.
3.2 LMG kan op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig zijn.
3.3 LMG kan op verzoek van de Opdrachtgever een Optie verlenen op de levering van een Dienst. LMG is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen.
3.4 De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een magazine is beperkt en kan per magazine-titel en per editie verschillen.
3.5 Diensten waarbij bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, in de Advertentie zijn verwerkt, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.

4. Voorschriften aanlevering
4.1 Indien Opdrachtgever aan LMG niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of -materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft LMG het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
4.2 Het Advertentiemateriaal moet in het bezit van LMG zijn voor de door LMG vastgestelde Inleverdatum van het betrokken magazine. LMG behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Inleverdatum in het bezit van LMG is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.
4.3 Advertentiemateriaal dient via materiaal@LXRY.nl te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn in de brochure.
4.4 LMG neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. LMG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.

5. Afwijzing / opschorting
5.1 LMG is te allen tijden gerechtigd een Advertentie te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het magazine en/of de Website waarin de Advertenties geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van LMG.
5.2 LMG behoudt zich daarnaast het recht de Advertentie te weigeren indien het strijdigheid met de wet- en regelgeving (artikel 6) en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door LMG (artikel 4). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
5.3 In geval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Advertentie Voorwaarden vermelde of met LMG overeengekomen Voorwaarden, is LMG gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel het Advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

6. Garantie / vrijwaring door Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat de bij LMG aangeleverde Advertenties voldoen aan wet- en regelgeving. LMG heeft het recht om de Diensten waaronder plaatsing van de Advertentie(s) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens LMG gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen.
6.2 De Opdrachtgever vrijwaart LMG, alsmede voor haar werkzame derden, voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit: (a) het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever/Adverteerder; en (b) het handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever/Adverteerder in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever stelt LMG en voor haar werkzame derden in bovenstaande gevallen daarnaast schadeloos voor kosten, schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.
6.3 Indien de aangeleverde Advertentie (een verwijzing naar) een door de Adverteerder georganiseerd kansspel bevat, dan dient Adverteerder daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is Adverteerder tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart LMG ter zake voor aanspraken van de Belastingdienst.

7. Uitvoering Opdracht Verplichtingen LMG
7.1 LMG zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht. LMG verplicht zich om de afspraken in de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
7.2 LMG behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder het Advertentiecontract, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. LMG is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
7.3 LMG streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan bij de levering van Diensten geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van LMG, een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.
7.4 LMG is gerechtigd om Diensten die voor een bepaalde editie van een magazine zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat magazine te verplaatsen.

7.5 Eventuele klachten ten aanzien van door LMG geleverde Diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het Advertentiemateriaal, plaatsing van de Advertentie en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende magazine, of de eerste vertoning online schriftelijk aan LMG ter kennis te zijn gebracht.
7.6 Adverteerder zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in het Advertentiecontract. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
7.7 Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
(a) het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
(b) het doen van onrechtmatige uitlatingen;
(c) het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
(d) het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
(e) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door LMG aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
(f) het aannemen van een valse identiteit;
(g) het beperken van derden in de mogelijkheid de door LMG aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.

8. Tarieven
8.1 Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door LMG op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten. Hiernaast kan LMG Advertentievormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen prijs.
8.2 Ten aanzien van de Diensten worden de Advertentietarieven door middel van brochures gepubliceerd.
8.3 LMG behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Opdrachtgever heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

9. Vergoeding en betaling
9.1 De Opdrachtgever zal voor de door LMG geleverde Diensten de in het Advertentiecontract vermelde vergoeding betalen, op de in het Advertentiecontract aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt achteraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
LMG kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle in het Advertentiecontract / Opdracht vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
9.2 LMG zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt per post of digitaal. De Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
9.3 Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om door LMG onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf (5) dagen terug te (doen) boeken.
9.4 Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde, met een minimum van € 20 (twintig Euro) (exclusief BTW) per factuur in rekening gebracht.
9.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan LMG verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door LMG aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
9.6 Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is LMG gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, sinds 1 juli 2013 is dat 8,5% met een minimum van 13,50 euro per factuur. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 115,00 per factuur, voor rekening van de Opdrachtgever.
9.7 De Opdrachtgever is gedurende 30 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij LMG te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel 9 onverkort van toepassing. Zolang de Opdrachtgever het Advertentiecontract dan wel de opdracht tot het verlenen van Diensten niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering ter zake nota’s uit hoofde van dat Advertentiecontract of die Opdracht.
9.8 Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van LMG leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen LMG en Opdrachtgever gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van LMG leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
9.9 Als de Diensten bestaan uit het plaatsing van een Advertentie op een specifieke/speciale positie of andere uiting waarvoor LMG in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever betaald worden.

10. Annulering
10.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de samenwerking eenzijdig te beëindigen na het tekenen van de overeenkomst.
10.2 Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke/speciale positie of andere uiting waarvoor LMG in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moeten extra kosten door Opdrachtgever worden betaald.
10.3 Bij annulering door Opdrachtgever van de door LMG te leveren Digitale Diensten, is Opdrachtgever alle kosten die LMG reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Opdrachtgever verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid
11.1 LMG voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. LMG is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentiecontract of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van LMG. Onverminderd het bovenstaande kan LMG geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht.
11.2 De aansprakelijkheid van LMG gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin LMG zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.
11.3 De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Opdrachtgever door LMG.
11.4 LMG is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractspartijen.

12. Overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Opdracht indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop LMG of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
12.2 Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Opdracht per omgaande schriftelijk te beëindigen.
12.3 Als LMG door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft LMG het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is LMG verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

13. Duur ontbinding
13.1 Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het Advertentiecontract, gaat de contracttermijn in op de datum dat het contract is getekend.
13.2 Beide Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
(a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;
(c) de andere Partij in surseance van betaling verkeert;
(d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;
(e) de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor LMG onder meer wordt verstaan het staken van een Magazine titel of het sluiten van de Website ten aanzien waarvan de Opdracht is verstrekt;
(f) de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en
(g) de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.
13.4 LMG is gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door LMG.

14. Intellectuele Eigendom
14.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die LMG in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij LMG of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent LMG aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
14.2 Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens LMG geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij LMG, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van LMG schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan LMG een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Opdrachtgever aan LMG ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door LMG geleden schade vergoeden.
14.3 De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Opdrachtgever aan LMG verstrekt in het kader van de Opdracht, blijven berusten bij de Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door LMG verleent de Opdrachtgever aan LMG gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart LMG voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door LMG van de door de Opdrachtgever aan LMG verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

15. Privacy / cookies
15.1 LMG zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van LMG. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan LMG voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.
15.2 Persoonsgegevens die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van LMG, tenzij LMG en Opdrachtgever afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

16. Geheimhouding
16.1 Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Opdracht. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Opdracht voort.

16.2 Bovenstaande geheimhoudingsplicht bestaan niet indien en voor zover:
(a) een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;
(b) de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; en
(c) ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.

17. Overige bepalingen
17.1 De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Opdracht.
17.2 LMG mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.
17.3 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. LMG mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. LMG zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
17.4 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.
17.5 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Opdracht, prevaleert hetgeen is neergelegd in de Opdracht.

18. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
18.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
18.2 Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen LMG en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 9 augustus 2013.